5 pół-mitów w duchowości

5 pół-mitów w duchowości

Można znaleźć równie wiele argumentów, że to nie mity, dlatego pół środek… pół-mity. MIT 1: Ciało nigdy nie oszukuje Ciało nieomal zawsze oszukuje, chyba że jest się duszą doskonale wcieloną. Taką – doskonale wcieloną duszą – były podobno osobowości idealne jak Budda czy Chrystus (personifikacje Jaźni). Ciało oszukuje ponieważ, stany ego znajdują się w mózgu…

Świadomość, spontaniczność, intymność

Świadomość, spontaniczność, intymność

Fragmenty: Eric Berne, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich „Człowiek świadomy jest żywy, ponieważ wie, jak czuje, wie, gdzie jest i co się dzieje w danej chwili. Wie, że po jego śmierci drzewa rosnąć będą nadal, lecz jego już nie będzie i już ich nie zobaczy. Dlatego teraz chce je widzieć najintensywniej, jak potrafi.”…

Przyczyny nerwic / zaburzeń lękowych

Przyczyny nerwic / zaburzeń lękowych

Każdy z trzech twórców psychologii (Freud, Jung, Adler) miał jakąś „swoją prawdę” na temat nerwic, a pogląd na jej temat – najtrafniej wyraził – Jung w rozmowie z amerykańskim psychologiem analitycznym Josephem Weelwrightem. Jung zapytał Weelwrighta czy ten jest pewien, że ze swoim pytaniem, zwrócił się pod właściwy adres: Uzasadnił swe pytanie tym, że jest…

Seksualność, wymioty, nerwica

Seksualność, wymioty, nerwica

Typowe nerwice Typowe nerwice są skutkiem wyparcia i zepchnięcia do nieświadomości pobudek infantylno seksualnych, ale poważnym błędem, jest utożsamianie nerwic w ogólności z „psychoanalizą” freudowską. Gdyby więc chodziło wyłącznie o tę kwestię, wtedy każda wizyta u psychoanalityka wyglądała by co do zasady tak, jak na powyższym filmie czyli „Every Psychiatrist Scene”… i właściwie można byłoby…

Etapy indywiduacji kobiety

Etapy indywiduacji kobiety

Spis treści Co to jest indywiduacja Niezawodna Wikipedia pozwoli zapoznać się z hasłem na szybko. Etapy indywiduacji mężczyzny czyli procesu „stawania się całością”, inaczej budowania dojrzałej i pełnej osobowości, są dobrze opisane w literaturze, znajdujemy je m.in. w: „Bohaterze o tysiącu twarzy” Josepha Cambella. Każdy nosi w sobie wszystko, a więc może tego szukać wewnątrz…

Dwa sposoby na poznawanie ludzi

Dwa sposoby na poznawanie ludzi

Erich Fromm, „O sztuce miłości„ „Pod­sta­wowa potrzeba zespo­le­nia się z dru­gim czło­wie­kiem, aby móc wydo­stać się z wię­zie­nia wła­snej samot­no­ści, jak naj­ści­ślej łączy się z innym cha­rak­te­ry­stycz­nym ludz­kim pra­gnie­niem, z chę­cią pozna­nia „tajem­nicy czło­wieka”. Życie w samych swo­ich bio­lo­gicz­nych aspek­tach jest cudem i tajem­nicą, tym bar­dziej czło­wiek w swoim aspek­cie ducho­wym jest nie­zgłę­bioną tajem­nicą i dla samego sie­bie, i dla swo­ich bliź­nich. Znamy sie­bie,…

Nie potrzebujesz czynić niczego

Nie potrzebujesz czynić niczego

Cytowane fragmenty: Copyright by Jayem. Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy. Pełne nagrania 12 godzin nagrań i transkrypcje tekstów dostępne na: drogamistrzostwa.pl Weź kartkę papieru i zapisz na niej słowa: „powinienem”, „wypada, abym”, „muszę”, „trzeba”. Spójrz na nie. A potem zapal zapałkę, podpal róg kartki i pozwól jej się spalić i obrócić w proch. Dalszą praktykę…

Adaptacje osobowości

Adaptacje osobowości

Adaptacje osobowości Wszyscy ludzie wykazują, do pewnego stopnia, większość tych adaptacji. Jednak zdecydowana większość z nas ma jedną adaptację, która jest lepiej widoczna niż inne1 Paul Ware (psychiatra) wyróżnił 6 adaptacji osobowości, które odpowiadają pewnym kryteriom diagnostycznym. Nazwy odpowiadają psychodiagnostyczne klinicznej ale samo ich użycie nie sugeruje zaburzenia, które trzeba leczyć klinicznie. Dlatego Vann Joins…

Cień

Cień

Najsilniej na ego wpływają anima, animus i właśnie cień. Ten ostatni jest łatwiejszy do poznania. Choć te archetypy dotyczą sfery nieświadomości, to o archetyp cienia dotyczy w największej mierze nieświadomości osobniczej. Niestety. Dostanie się do cienia zbiorowego z reguły wymaga kosmicznej wręcz determinacji więc raczej nie ma obaw o dostanie się tam „z przypadku”. dopiero…

Halucynacje przy zamkniętych oczach

Halucynacje przy zamkniętych oczach

Te halucynacje, jeśli nie są losowymi kształtami, kolorami spiralami i liniami, tylko żywymi obrazami widzianymi tak wyraźnie jak obraz świata zewnętrznego, w postaci przebłysków lub krótko utrzmujących się obrazów, nie są halucynacjami lecz aktem introspekcji. Na wikipedii pod hasłem Closed-eye hallucination zostały przedstawione poziomy. Na trzecim poziomie możemy widzieć wzory przypominające fraktale. Na 4 poziomie…